Gníomhaíochtaí Spóirt do mhic léinn i DCU

Le Niall Mac Fheorais, mac léinn ar an BA Gnó agus Gaeilge, Fiontar, DCU

Niall-Bermingham (1)

Is mise Niall Mac Fheorais, táim 20 bliain d’aois agus faoi láthair táim ag déanamh staidéir ar an gcúrsa, BA Gnó agus Gaeilge anseo le Fiontar, DCU. Tá an-suim agam in achan spórt go háirithe an rugbaí. Táim mar bhall den chumann rugbaí anseo in DCU. Táim ag imirt rugbaí ó aois an-óg le mo chlub áitiúil, Contae Cheatharlach ach chomh maith leis sin imrím leis an bhfoireann anseo i DCU. Is iontach an rud rugbaí a imirt leis an gcoláiste ach an rud is fearr faoi ná, ag bualadh le daoine nua agus ag cruthú cairdis leo.

An rud is mó a d’fhoghlaim mise ón am a thosaigh mé anseo i DCU ná nach áit é an coláiste gurb é an staidéar an t-aon rud a bhíonn ar siúl. Sea, tá sé fíorthábhachtach, ach tá liosta an-fhada de rudaí gur féidir leat a dhéanamh taobh amuigh den rang chomh maith. Tá club nó cumann do gach uile dhuine.

Nuair a thosaigh mé sa choláiste, theastaigh uaim spórt nua a imirt, chun píosa craic a bheith agam agus ar deireadh, roghnaigh mé friosbaí. Ba shlí iontach é bualadh le daoine, dul amach san aer fuar agus chomh maith leis sin píosa craic a bhí ann.

Molaim do gach duine a bheith mar bhall de chlub nó cumann éigin. Mar atá ráite agam cheana is slí iontach é bualadh le daoine agus chomh maith leis sin tá sé deas triail a bhaint as rud éigin nua.

 

Deireadh ré, tús ré.

Le Ronan Ó Dálaigh, Iar mhac léinn BA Gnó agus Gaeilge, Fiontar DCU

Ronan Ó ~Dálaigh
Ronan Ó Dálaigh ag fáil bonn an tSeansailéara ag bronnadh na gcéimeann 2014

Tar éis ceithre bliana a chaitheamh le Fiontar, DCU. Ceithre bliana mar chuid de phobal. Ceithre bliana lán d’fhoghlaim, d’fhorbairt phearsanta, de chraic agus chairdeas. Bronnadh céim orm. BA Gnó agus Gaeilge. Ba mhór an ócáid é, go háirithe toisc gur bronnadh Bonn an tSeansailéara orm. Ach thar aon ní eile, smaoiním ar an tionchar a d’imir DCU orm.

Ronan Ó Dálaigh

Ní hamháin go bhfuil tuairimí éagsúla agam ar an saol agus ar an tsochaí ach tá tuairimí éagsúla agam orm féin, mo chuid luachanna agus spriocanna. Anuas air sin tá an domhan mórthimpeall orm athraithe go mór: bhí deis agam páirt a ghlacadh i mbunú club CLG Na Gaeil Óga agus dá bhrí sin tá saol sóisialta éagsúil agam. Bhunaigh mé mo chuideachta féin www.sedco.ie (maith dom an mhargaíocht), a chiallaíonn go bhfuil mo shlí bheatha bunaithe ar m’eispéireas in DCU.

Is cinnte nach mbeidh faic de sin tarlaithe murach DCU. Fiafraím díom féin, cad is cúis leis an tionchar seo? Conas go bhfeadfadh ollscoil a leithéid de thionchar a imirt ar dhuine!? Feictear dom go bhfuil pobal den chéad scoth in DCU agus gurb é sin an tionchar is mó. Is iad na cairde, an spraoi, na caidrimh agus na nascanna na rudaí is suntasaí agus is sofheicthe faoin bpobal. Ach faoi bhun an dromchla tá dinimic chumhachtach ag gníomhú. Mar gheall ar an bpobal láidir mothaíonn mic léinn mar chuid de ghrúpa atá cosúil leo agus atá ag guí rath orthu. Dá bhrí sin bíonn siad níos sásta triail a bhaint as rudaí nua, rioscaí a ghlacadh agus dul i mbun aistear foghlamtha. An toradh atá air sin ná féin-fhorbairt. Toisc na n-eispéireas nua, cairde nua, dúshlán nua, díospóireachtaí nua, agus smaointí nua ardaíonn féin-mhuinín na mac léinn. Bíonn féiniúlacht níos daingne acu. Tagann an dinimic seo chun cinn i ngníomhaíochtaí na mac léinn. Tiomsaíonn mic léinn DCU na mílte euro in aghaidh na bliana ar son carthanas, bunaíonn siad cuideachtaí, glacann siad páirt i gcúrsaí polaitíochta agus, mar chuid den dinimic chéanna, bíonn ragús óil agus gníomhaíochtaí diúltacha eile mar nósanna acu. Sin cumhacht an phobail: féiniúlacht duine a stiúradh agus iad ag cur ag gníomhú bunaithe air sin.

Thar na blianta d’éirigh le DCU barr feabhais a bhaint amach ó thaobh dea-phobal a chur chun cinn agus a dhaingniú (den chuid is mó) agus tá mé dóchasach go leanfaidh sé seo ar aghaidh; go gcuirfear tuilleadh béime ar thábhacht na ngníomhaíochtaí seach-churaclaim; nach ligfear le meoin nó polasaí nualiobrálach an ruaig a chur ar an dul chun ar fad agus go rachaidh céatadáin níos airde mac léinn i mbun aistear foghlamtha agus féin-fhorbartha. Gabhaim buíochas leo siúd a leag síos an chreatlach os mo chomhair agus táim bródúil as a ndearna mé chun a lorg a leanúint.

Bronnadh na gCéimeanna Fiontar DCU

Ábhar nua trí Ghaeilge

Le Jennifer Purcell, Mac Léinn BA Gnó & Gaeilge, Bliain 1, Fiontar, DCU

BA Gnó & Gaeilge
Jennifer Purcell, Mac Léinn Bliain 1 ar an BA Gnó & Gaeilge

Nuair a chloiseann go leor daoine go bhfuil mé ag déanamh an BA Gnó agus Gaeilge is léir óna n-aghaidh go mbíonn an-mhearbhall orthu. Ní fhéadfadh an chuid is mó mac léinn iad féin a shamhlú ag déanamh staidéir ar aon chúrsa trí Ghaeilge. Sa lá atá inniu ann fágann an chuid is mó daoine an Ghaeilge ina ndiaidh nuair a chríochnaíonn siad scrúduithe na hArdteiste ag tús mí Meitheamh. Ach dom féin, bhí an-spéis agam leanúint ar aghaidh ag labhairt agus foghlaim trí Ghaeilge, ár dteanga dhúchais. Páirt mhór de mo shaol is ea an Ghaeilge agus beidh i gcónaí.

I dtús báire ní raibh mé riamh cinnte go mbeinn inann mé féin a chur in oiriúint do gach rud a fhoghlaim trí Ghaeilge, go háirithe na modúil deacra ar an gcúrsa, mar shampla eacnamaíocht. Is athrú mór é ag foghlaim na n-ábhair nua seo agus ag an am céanna ag iarraidh a dhéanamh cinnte go dtuigim an Ghaeilge go hiomlán. D’éirigh sé níos éasca tar éis roinnt seachtainí. Táim i mo chúigiú seachtain ag déanamh an BA Gnó agus Gaeilge agus táim ag an bpointe anois nuair a bhím i léachtaí agus déanaim dearmad go bhfuilim fiú ag labhairt teanga eile.

Táim ag baint sult as na modúil éagsúla, tá siad an-shuimiúil, bíonn na modúil Ghaeilge ag cabhrú chun snas a chur ar mo chuid Gaeilge scríofa. Is rang beag go leor é an BA Gnó & Gaeilge, mar gheall ar sin tá sé níos éasca aithne a chur ar gach duine ar an gcúrsa agus bíonn sé i bhfad níos easca caint leis na léachtóirí sa rang.

Go dtí seo tá mé ag baint sult as an gcúrsa i ndáiríre agus as an athrú ó bheith ag foghlaim i mBéarla go bheith ag foghlaim i nGaeilge.

BA Gnó & Gaeilge
Jennifer agus a cairde ag an Freshers Ball, DCU

Táim i mo bhall den Chumann Gaelach anois agus bhí am iontach agam i gClub an Chonartha an tseachtain seo caite ag baint taitnimh as an gcraic agus ceol! Táim ar bís faoi cad atá i ndán dom i mbliana.

 

 

San Nioclás, Bingo, Síóga agus an Grinch

BA Gnó agus Gaeilge

Bainimid leas as go leor bealaí éagsúla le cumas na mac léinn a thomhas anseo in Fiontar, DCU. Cé go mbíonn ar na mic léinn cúpla scrúdú a dhéanamh is trí thionscadail phraiticiúla is mó a thugaimid deis dóibh a gcumas a léiriú dúinn. Bíonn áthas ar leith ormsa nuair a bhíonn daoine eile in ann leas a bhaint as na tionscadail sin. Le dhá bhliain anuas mar chuid den mhodúl Bainistíocht Tionscadail ar an BA Gnó agus Gaeilge, bheartaigh na mic léinn ar fad sa rang tabhairt faoi thionscadal tiomsaithe airgid. D’eagraigh siad ar fad imeachtaí le hairgead a bhailiú d’eagraíochtaí carthanais a roghnaigh siad féin. Bhí mise in ann comhairle a chur orthu ag gach staid den phróiseas – ó eagraíocht charthanais agus imeacht a roghnú, tacaíocht a fháil ó dhaoine agus ó eagraíochtaí eile, go riaradh rathúil an tionscadail agus an t-airgead a thabhairt don eagraíocht charthanais féin. Chuir na mic léinn comhairle ar a chéile freisin. Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine. Bhí siad in ann a cleachtadh a fháil ar choincheapa agus uirlisí i mbainistíocht tionscadail a chur i bhfeidhm. Cad is fiú foghlaim conas peil a imirt ó fhíseán mura ndéanann tú iarracht peil a imirt tú féin! Nach iontach a bheith in ann amhrán a chanadh chomh maith le bheith in ann ceol a léamh!

I mbliana bhí mé an-tógtha le cuid de na tionscadail agus na hiarrachtaí a rinne na mic léinn. Thug San Nioclás cuairt ar ionad siopadóireachta Bhaile Munna le féiríní a bhronnadh ar pháistí óga. Rinne comhlachtaí áitiúla ar nós Speedpak agus Pháirtnéireacht Bhaile Munna agus Fhionnbhrú urraíocht ar na féiríní. Bhronn Sarah-Louise Moran breis agus €300 ar Robyn’s Life Trust.

Chuaigh Cáit Baxter níos faide ó bhaile – go Sligeach. D’eagraigh sí oíche Bingo le duaiseanna urraithe ag siopaí i mbaile Shligigh. Bhí Cáit in ann breis agus €600 a bhronnadh ar an St Vincent de Paul i Sligeach.

Bhí an-spraoi ag Shauna Ní Bhraonáin agus a cairde i gCeatharlach. Ag tús mhí na Nollag chuir an ‘Grinch’ sióga a bhí gléasta i nglas agus dearg faoi ghlas i bpríosún i lár an ionaid siopadóireachta. Chaith na sióga an tráthnóna ag impí ar dhaoine airgead a íoc chun iad a shaoradh. Faoi dheireadh an lae agus scornach thinn ar na sióga agus iad ar fad tar éis an lá a chaitheamh ag éalú ón bpríosún agus ag dul ar ais isteach sa phríosún, bhí Shauna in ann breis agus €700 a bhronnadh ar Éist, eagraíocht charthanais i gCeatharlach a bhaineann le hailse.

BA Gnó agus Gaeilge

Thug mé féin dúshlán don rang. Dá mhéad an tsuim airgid a thiomsódh siadsan is ea is mó a thabharfainnse dóibh. Faoi dheireadh an tseimeastair bhí breis agus €2,200 tiomsaithe againn agus tugtha do charthanachtaí éagsúla ar fud na tíre. Ní amháin gur fhoghlaim an rang faoi bhainistíocht tionscadail, ach bhí deis acu na teoiricí a chur i bhfeidhm agus tacú le hobair thábhachtach na n-eagraíochtaí carthanais. Tugann sé sin ar fad sásamh ar leith domsa agus mé ag obair mar léachtóir anseo in Fiontar.

Emer Ní Bhrádaigh, Fiontar
Emer Ní Bhrádaigh, Léachtóir le Fiontar, DCU

 

Liam Redmond, BA Gnó agus Gaeilge 2013

Déanann Liam Redmond, mac léinn sa bhliain dheireadh ar an BA Gnó agus Gaeilge cur síos faoina chúrsa agus an t-eagraíocht atá cruthaite aige- HeadstARTS.

Fiontar DCU, Liam Redmond
Liam ag freastal ar sheisiún Think Big

Roghnaigh mé an cúrsa BA Gnó agus Gaeilge le Fiontar, DCU, mar nuair a bhí mé ar an meánscoil, b’iad Gnó agus Gaeilge na ábhair ab fhearr liom. Phioc mé Fiontar de bharr na ranganna beaga agus an réimse modúil. Nuair a tháinig mé chuig DCU, bhí gach rud níos fearr ná a cheap mé. Ceapaim gur ceann de na ládireachtaí atá ag Fiontar ná na léachtóirí agus an foireann cairdiúil. Má bhíonn fadhb agat, is féidir leo aon rud a dhéanamh chun an fadhb a réiteach.

Fiontar DCU, Gnó agus Gaeilge
Cuid de na mic léinn sa bhliain deireadh den BA Gnó agus Gaeilge

Agus m’am ar an ollscoil ag druidim liom, is féidir liom a rá go raibh tréimshe den scoth agam i DCU. Ceapaim gurbh é Fiontar an fáth go raibh mé chomh sásta le saol na hollscoile. Seachas an t-oideachas atá thar bharr, rinne mé cairde i Fiontar a mbeidh liom ar feadh mo shaol ar fad. Anuas ar sin, bhí mé inann eagraíocht nua a chruthu – HeadstARTS a bhí mar bhrionglóid agam ar feadh na mblianta anuas.

Fiontar, DCU agus headstarts
Daoine i mbun rang headstarts

Cumasaíonn HeadstARTS daoine faoi mhíchumas intleachtúil tríd na hEalaíonta. Bíonn sé ar siúl gach Máirt le ranganna san ealaíon, rince agus dramaíocht. Tá ballraíocht láidir againn agus i Meán Fomhair seo chugainn, beidh níos mó clubanna HeadstARTS á bhúnú againn. Ní bheadh mé inann HeadstARTS a bhunú gan an cabhair agus an tacaíocht a fuair mé ó Fiontar agus an modúl Bunú Fiontar a dhéanann muid sa bhliain dheireadh ar an BA Gnó agus Gaeilge. Tugann an modúl Bunú Fiontar na foinsí agus na hacmhainní dom chun a bheith fiontraíoch agus chun HeadstARTS a chur ar siúl gach seachtain. Tugann sé léargas realaíoch dom ar an domhan gnó chomh maith – léargas a mbeidh tábhachtach domsa nuair a fhágfaidh mé an ollscoil.

Fiontar DCU, Headstarts
Daoine i mbun rang headstarts

Edel Ní Shúilleabháin, BA Gnó & Gaeilge

Fiontar DCU, Edel Ní Shúilleabháin
Edel Ní Shúileabháin a rinne an BA Gnó agus Gaeilge le Fiontar DCU ó 2007-2010

Is ó Chluain Dolcáin, Baile Átha Cliath mé agus tá mé faoi láthair ag obair le Workplace Designs. Phioc mé an BA Gnó agus Gaeilge a dhéanamh i Fiontar DCU mar gheall go ndearna mé mo chuid oideachais tré Ghaeilge agus bhí mé ag iarraidh leanúint leis an Ghaeilge. Ag an am céanna bhí mé ag iarraidh tabhairt faoi chúrsa a raibh eagsúil agus a chur ábhair ar fáil a raibh mé inann a úsáid i mo shaol.

Is cúrsa leathan agus suimiúill é an BA Gnó agus Gaeilge. Bhain mé an-úsáid as an taithí a fuair mé ag réiteach plean gnó sa bhliain deireadh. Chuidigh sé seo go mór liom nuair a thosaigh mé ag obair. Deireann fostóirí liom go seasann mo CV amach de bharr go ndearna mé mo chéim go hiomlán tríd teanga eile agus gur rud eagsúil é sin.

Táim ag obair mar bhainisteoir tionscadáil anois, sannta go Microsoft Ireland. Bhí mé ag obair mar bainisteoir oifige roimhe seo agus ón taithí san ról sin rinne mé cinneadh diriú isteach ar eilimint de sin a thaithin liom agus is é sin bainistíocht tionscadal foirgnimh. Déanaim cláir athchóirithe do cheithre foirgnimh atá ag Microsoft maraon le bainistíocht athlonnú ar mhórscála dóibh.

Ronan Ó Dálaigh, Intra 2013

Ronan Ó Dálaigh, Fiontar DCU
Ronan Ó Dálaigh atá ar thaithí Intra le Unilever mar pháirt dá chéim BA Gnó agus Gaeilge.

Tá Ronan Ó Dálaigh faoi láthair ar chlár INTRA le Unilever mar pháirt dá chéim BA Gnó agus Gaeilge. Is ó Chluain Dolcáin, Baile Átha Cliath é agus cuireann Fiontar DCU é faoi agallamh.

Cén áit a bhfuil tú ag obair faoi láthair
Tá mé ag obair in Unilever faoi láthair ar thaithí Intra mar chuid de mo chéim agus i ndiaidh bliain a chaitheamh in Unilever rachaidh mé ar ais chuig DCU don bhliain deireanach.

Cén fáth a phioc tú BA Gaeilge agus Gnó a dhéanamh thar aon chúrsa eile?
Roghnaigh mé é ar roinnt chúiseanna.
(i) Braithim go bhfuil an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach tábhachtach dom go pearsanta agus bhi mé ag iarraidh é sin a neartu i mo shaol.

(ii) Bhí mé ag iarraidh céim ghnó den chéad scoth a fháil agus bhraith mé go gheobhfainn é sin in Fiontar toisc na ranganna beaga, ard-chaighdeán na leachtóirí agus clú acadúil láidir na hollscoile.

Cur síos faoi cad a cheap tú faoin gcúrsa.
Taitníonn an cúrsa go mór liom. Tá meascán maith idir an Ghaeilge agus an gnó. Uaireanta braithim go ba mhaith liom níos mó den ghnó a bheith sa chúrsa ach tá an-chuid deiseanna ann taithí ghnó a fháil sa scoil agus san ollscoil i gcoitinn.

Cén fáth a mholfá an cúrsa seo?

Mholfainn an cúrsa seo dóibh siúd ar suim leo an Ghaeilge nó an gnó agus ar mian leo dlúthatmaisféar cairdiúil a bheith mar ghné lárnach dá saol ar an ollscoil. Ar cheann de na rudaí is fearr faoin gcúrsa ná an cairdeas a dhéanfar le na mic léinn eile atá sa scoil.

Cad a cheap tú faoi saol ar an ollscoil. Ar thaitin sé leat?
Tá saol na hollscoile iomlán ar fheabhas! Is féidir aon rud gur mian leat a dhéanamh agus tá deiseanna uile ann dóibh siúd ar mian leo iad a lorg. Bhunaigh mé mo chumann ollscoile féin le cúpla cara agus mar chuid de sin bhuaigh muid turas chuig Washington DC.
washington DC 20121
Is dócha go gcuireann an cultúr ólacháin isteach orm ach feicim go bhfuil fadhbanna an alcóil ag laghdú an t-am ar fad. Chomh maith le sin tá an oiread sin cumainn, clubanna agus meithleacha eagsúla ann go dtiocfaidh le haon duine teacht ar ábhar suime dóibh.

Aon rud eile ar mhaith leat a lua?
Is é DCU an áit is fearr a raibh mé go dtí seo. Tá dinimic iontach ar an gcampas agus tá an pobal fíor-láidir, cairdiúil agus lán le fuinneamh. Molfainn do dhaoine ar bith ata ag smaoineamh ar teacht go DCU cuairt a thabhairt ar an gcampas agus feiceáil dóibh féin cé chomh iontach is atá sé.
BICS