Foghlaim Gaeilge ar Líne

Le bliain anuas tá dochtúireacht á scríobh agam bunaithe ar an bhfoghlaim ríomhchuidithe teangacha. Le linn an ama seo táim tar éis teacht ar an oiread sin aipeanna agus clár a chuidíonn le daoine teangacha a fhoghlaim go neamhspleách agus a chuidíonn le múinteoirí cumas a gcuid mac léinn a fhorbairt sa teanga sin chomh maith. Faraor, is annamh a thagaim ar phíosa teicneolaíochta a chuidíonn le duine feabhas a chur ar a c(h)uid Gaeilge. Is trua mór é seo i mo thuairim mar is minic a chloistear daoine ag rá gur bhreá leo tabhairt faoin nGaeilge a fhoghlaim arís i gceart (n’fheadar cad is brí leis sin). Ar an dea-uair, lainseáladh cúrsa ar-líne don Ghaeilge an tseachtain seo caite chun an bhfadhb sin a réiteach ar Duolingo.com

Is ardán foghlama ar-líne den chéad scoth é Duolingo a chuireann cúrsaí teangacha saor in aisce ar fáil. D’éirigh le Duolingo an chéad áit a bhaint amach san AppStore ar iTunes anuraidh i measc na n-aipeanna saor in aisce is fearr ar an margadh. Thosaigh mé ag obair leis an dream in Duolingo i gcaitheamh na bliana i gcomhar le ceathrar eile chun cúrsa Gaeilge a chur ar fáil don phobal. Lainseáil muid an cúrsa in Beta an Luan seo caite. Is éard a chiallaíonn Beta nach bhfuil sé foirfe go fóill agus go bhfuil sé á fhorbairt againn fós. Faoi láthair tá 19.5 míle duine cláraithe ar an gcúrsa, agus tá an figiúr seo ag dul in airde in aghaidh an lae. Freisin, is gá a rá nach as Éirinn na húsáideoirí seo uilig.

Oireann an cúrsa seo do thosaitheoirí agus d’fhoghlaimeoirí idirmheánacha. Tig le duine scrúdú iontrála a dhéanamh nó tús a chur leis an teanga a fhoghlaim ón tús. Pléitear le buntúis na teanga agus le nithe casta sa chúrsa, cosúil le clásal coibhneasta na copaile mar shampla. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúnamh ollmhór dóibh siúd atá ag tabhairt faoi scrúduithe stáit an bhliain seo chugainn.
Ní réitheoidh an cúrsa seo na fadhbanna nó na dúshláin go léir a bhaineann leis an nGaeilge a fhoghlaim ach tá súil againn go réiteoidh sé roinnt acu. I ndeireadh na dála ní thig le duine teanga a fhoghlaim i gceart gan í a úsáid agus a labhairt go sóisialta.

Oisín Ó Doinn, Fiontar DCU

Oisín Ó Doinn, Mac Léinn Taighde, Fiontar DCU

Posted in Foghlaim Gaeilge ar Líne | Leave a comment

San Nioclás, Bingo, Síóga agus an Grinch

BA Gnó agus Gaeilge

Bainimid leas as go leor bealaí éagsúla le cumas na mac léinn a thomhas anseo in Fiontar, DCU. Cé go mbíonn ar na mic léinn cúpla scrúdú a dhéanamh is trí thionscadail phraiticiúla is mó a thugaimid deis dóibh a gcumas a léiriú dúinn. Bíonn áthas ar leith ormsa nuair a bhíonn daoine eile in ann leas a bhaint as na tionscadail sin. Le dhá bhliain anuas mar chuid den mhodúl Bainistíocht Tionscadail ar an BA Gnó agus Gaeilge, bheartaigh na mic léinn ar fad sa rang tabhairt faoi thionscadal tiomsaithe airgid. D’eagraigh siad ar fad imeachtaí le hairgead a bhailiú d’eagraíochtaí carthanais a roghnaigh siad féin. Bhí mise in ann comhairle a chur orthu ag gach staid den phróiseas – ó eagraíocht charthanais agus imeacht a roghnú, tacaíocht a fháil ó dhaoine agus ó eagraíochtaí eile, go riaradh rathúil an tionscadail agus an t-airgead a thabhairt don eagraíocht charthanais féin. Chuir na mic léinn comhairle ar a chéile freisin. Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine. Bhí siad in ann a cleachtadh a fháil ar choincheapa agus uirlisí i mbainistíocht tionscadail a chur i bhfeidhm. Cad is fiú foghlaim conas peil a imirt ó fhíseán mura ndéanann tú iarracht peil a imirt tú féin! Nach iontach a bheith in ann amhrán a chanadh chomh maith le bheith in ann ceol a léamh!

I mbliana bhí mé an-tógtha le cuid de na tionscadail agus na hiarrachtaí a rinne na mic léinn. Thug San Nioclás cuairt ar ionad siopadóireachta Bhaile Munna le féiríní a bhronnadh ar pháistí óga. Rinne comhlachtaí áitiúla ar nós Speedpak agus Pháirtnéireacht Bhaile Munna agus Fhionnbhrú urraíocht ar na féiríní. Bhronn Sarah-Louise Moran breis agus €300 ar Robyn’s Life Trust.

Chuaigh Cáit Baxter níos faide ó bhaile – go Sligeach. D’eagraigh sí oíche Bingo le duaiseanna urraithe ag siopaí i mbaile Shligigh. Bhí Cáit in ann breis agus €600 a bhronnadh ar an St Vincent de Paul i Sligeach.

Bhí an-spraoi ag Shauna Ní Bhraonáin agus a cairde i gCeatharlach. Ag tús mhí na Nollag chuir an ‘Grinch’ sióga a bhí gléasta i nglas agus dearg faoi ghlas i bpríosún i lár an ionaid siopadóireachta. Chaith na sióga an tráthnóna ag impí ar dhaoine airgead a íoc chun iad a shaoradh. Faoi dheireadh an lae agus scornach thinn ar na sióga agus iad ar fad tar éis an lá a chaitheamh ag éalú ón bpríosún agus ag dul ar ais isteach sa phríosún, bhí Shauna in ann breis agus €700 a bhronnadh ar Éist, eagraíocht charthanais i gCeatharlach a bhaineann le hailse.

BA Gnó agus Gaeilge

Thug mé féin dúshlán don rang. Dá mhéad an tsuim airgid a thiomsódh siadsan is ea is mó a thabharfainnse dóibh. Faoi dheireadh an tseimeastair bhí breis agus €2,200 tiomsaithe againn agus tugtha do charthanachtaí éagsúla ar fud na tíre. Ní amháin gur fhoghlaim an rang faoi bhainistíocht tionscadail, ach bhí deis acu na teoiricí a chur i bhfeidhm agus tacú le hobair thábhachtach na n-eagraíochtaí carthanais. Tugann sé sin ar fad sásamh ar leith domsa agus mé ag obair mar léachtóir anseo in Fiontar.

Emer Ní Bhrádaigh, Fiontar

Emer Ní Bhrádaigh, Léachtóir le Fiontar, DCU

 

Posted in BA Gnó agus Gaeilge, Blaganna ón Foireann Acadúil | Leave a comment

Na Gaeil Óga

Na Gaeil Óga

Na Gaeil Óga

Cloistear daoine óga, scaití, ag gearán nach dtugtar deis dóibh a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus iad taobh amuigh den seomra ranga. ‘Cén mhaith,’ a deir siad, ‘an oiread sin ama a chaitheamh le foghlaim na teanga nuair nach féidir í a úsáid agus tú amuigh go sóisialta nó sa láthair oibre?’

Muise, an ceart acu. Fiú an té a bhfuil an Ghaeilge go paiteanta aige ag fágáil na scoile dó, ní bheidh sí i bhfad ar a thoil aige mura labhraíonn sé í go rialta. Cabhair mhór é, ar ndóigh, go mbíonn rochtain ag daoine ar na meáin Ghaeilge, leithéidí Raidió na Gaeltachta agus TG4. Ach más maith ann iad, is cinnte nach leor iad.

Ní haon amaidí an ráiteas ‘beatha teanga í a labhairt’. Ach cén áit – taobh amuigh den Ghaeltacht – a bhféadfadh duine gnáthshaol a chaitheamh trí mheán na Gaeilge?

Ní ag caint ar Ghaeilgeoirí gairmiúla atá mé, daoine (ar nós mé féin) atá ag obair in earnáil na teanga nó mic léinn Ghaeilge sna coláistí tríú leibhéal. Ní hea, a mhic ó, ach na daoine ar dochtúirí nó teicneoirí ríomhaire iad cuir i gcás ar leasc leo a gcumas Gaeilge a chaitheamh i dtraipisí ar fhágáil na scoile dóibh.

Cúis dóchais é, b’fhéidir, gur shocraigh cuid de na mic léinn in Fiontar – mar aon le daoine ón taobh amuigh – pobal dá gcuid féin a chruthú i 2010 a thabharfadh deis dóibh an Ghaeilge a úsáid i gcomhthéacs eile seachas an saol acadúil.

Club peile a bhí i gceist agus bhaist siad ‘na Gaeil Óga’ (GÓ) orthu fein. Más fíor go mbíonn gach tús lag, b’amhlaidh a bhí an scéal i gcás na mar is ar éigean gur éirigh leo cluiche ar bith a bhuachan i rith a gcéad shéasúir. Lean siad orthu, áfach, ag traenáil (agus ag gaeilgeoireacht!), beag beann ar na torthaí ar pháirc na himeartha.

Na Gaeil Óga

Na Gaeil Óga i mbun traenáil

Agus is ag dul ó neart go neart atá an club ó shin. Tá ceithre fhoireann ag na i mbliana – dhá fhoireann peile fear (A agus B), foireann peile ban agus foireann iománaíochta. Lena chois sin, d’éirigh leis na fir A agus leis na mná ardú céime sa tsraith a fháil anuraidh.

Meascán d’imreoirí ó Bhaile Átha Cliath ach a tógadh le Gaeilge agus daoine as na Gaeltachtaí (Conamara, na Déise etc.) agus cónaí orthu anois sa phríomhchathair mar aon le mic léinn agus iarmhic léinn DCU agus coláistí tríú leibhéal eile atá i gceist.

Beidh na Gaeil Óga, an t-aon chlub peile/iománaíochta lán-Ghaeilge i mórcheantar BÁC nó taobh amuigh den Ghaeltacht, in iomaíocht i gComórtas Peile na Gaeltachta arís i mbliana, comórtas a bheidh ar siúl i Maigh Cuilinn i mí an Mheithimh.

Ná habair feasta gur don seomra ranga amháin í an Ghaeilge. Agus a bhuíochas sin, go pointe áirithe, do mhic léinn Fiontar!

Fiontar DCU

PJ Mac Gabhann, Eagarthóir Taighde, Fiontar DCU

Posted in BA Gnó agus Gaeilge, Blaganna ón Foireann Acadúil | 1 Comment

Fiontraíocht Shóisialta

Chaith mé an tseachtain seo caite thall in Rhode Island, Stáit Aontaithe Mheiriceá ag freastal ar chomhdháil Ashoka U Changemaker Campus. Tugann sé ardú meanman dom i gcónaí am a chaitheamh le daoine eile atá ag plé le fiontraíocht shóisialta ar champais ollscoile.

Is éard atá i gceist le fiontraíocht shóisialta ná scileanna na fiontraíochta a úsáid le dul i ngleic le fadhb shóisialta éigin. Bíonn fiontraithe cruthaitheach agus nuálaíoch; tugann siad fadhbanna agus deiseanna faoi deara; oibríonn siad amach conas réiteach a fháil ar fhadhbanna; bíonn siad in ann daoine eile a mhealladh le cabhrú leo. Ceistíonn siad an status quo agus cruthaíonn siad eagraíochtaí nua le táirgí nó seirbhísí níos fearr a chur ar fáil. Uaireanta is táirgí nua ar nós Folláin nó seirbhísí nua ar nós SnapChat a bhíonn i gceist. Ach amanna eile is eagraíochtaí cultúir nó pobail iad ar nós Oidhreacht Chorca Dhuibhne  nó  Gaelchultír. Sin dhá eagraíocht atá ann le tamall, agus is céimí de chuid Fiontar, Darren Ó Roadaigh a chomhbhunaigh Gaelchultúr siar i 2005.

An rud a thugann sásamh ar leith domsa ná na fiontair shóisialta atá bunaithe ag mic léinn de chuid Fiontar mar chuid den BA Gnó agus Gaeilge. Anuraidh bhunaigh Liam Redmond HeadstARTS, eagraíocht a chuireann clubanna agus comórtais ealaíne ar fáil do dhaoine le míchumais intleachtúla.  An bhliain roimhe sin bhunaigh Daithí de Buitléir agus Rónán Ó Dálaigh RAG Ireland, cumann atá anois ag feidhmiú in 8 n-institiúid tríú leibhéal. Eagraíonn RAG imeachtaí tiomsaithe airgid (fundraising) ar champais ollscoile. Bhí Rónán i mbliain a dó nuair a bhunaigh siad RAG agus tar éis dó bliain a chaitheamh ar thaithí oibre in Unilever, tá sé ar ais i mbliain na céime anois agus ag tabhairt faoi phlean gnó do chúpla fiontar sóisialta a bhaineann le leabhair athláimhe agus le bia áitiúil. Mar a rinne Liam agus Daithí roimhe, tá Rónán ag obair ar an tionscadal sin mar chuid dá chéim agus mar chuid de chumann Enactus DCU. Seo comórtas idirnáisiúnta ina mbíonn deis ag mic léinn ollscoile fiontair shóisialta a bhunú agus a fhás, ag cruthú sochaí níos fearr dúinn ar fad. Bhuaigh foireann DCU, le fiontair Liam, Dhaithí agus Rónáin comórtas na hÉireann le dhá bhliain anuas, rud a thug muid go Washington in 2012 agus go Cancún in 2013.

Fiontar

Tá mise ag tabhairt tacaíochta do Rónán agus d’fhoireann na bliana seo agus muid ag fad ag tnúth leis go mbeidh an bua againn. Cé gurb é an phríomhaidhm a bhíonn agam ná scileanna fiontraíochta na mac léinn a fhorbairt ba bhreá liom a bheith ag Corn Domhanda Enactus 2014 in Beijing!

Emer Ní Bhrádaigh, Fiontar

Emer Ní Bhrádaigh, Léachtóir le fiontraíocht Fiontar DCU

Posted in Blaganna ón Foireann Acadúil | Leave a comment

Forbairt téarmaí nua don Ghaeilge

Tá taighde ar siúl in Fiontar le fada an lá ar théarmaíocht na Gaeilge. Is éard is téarmaíocht ann ná na focail, na frásaí agus siombail eile a thugtar ar choincheapa i réimse eolais ar leith. Is samplaí de théarmaí iad ‘cúl’, ‘cúilín, ‘feall’ agus ‘réiteoir’. Baineann na téarmaí sin le téarmaíocht na peile. Bíonn téarmaíocht ar leith i gceist in an-chuid réimsí saoil – an spórt, an faisean, an ceol, an teicneolaíocht faisnéise. Chomh maith leis sin, baineann saintéarmaí le gairmeacha beatha áirithe, mar shampla, an leigheas, an dlí agus an eolaíocht.

Is é an Coiste Téarmaíochta in Foras na Gaeilge atá freagrach go príomha as téarmaíocht na Gaeilge a fhorbairt. Tá an Coiste sin tar éis go leor foclóirí sainábhair a fhoilsiú thar na blianta – Foclóir Eolaíochta, Foclóir Reiligiún agus Foclóir Gnó ina measc. Tuairim agus deich mbliana ó shin chuaigh Fiontar agus an Coiste Téarmaíochta i gcomhar lena chéile chun na téarmaí uilig a bhí cruthaithe ag an gCoiste thar na blianta a chur ar fáil don phobal ar líne. Ba é www.focal.ie toradh na hoibre sin, suíomh a úsáideann an-chuid daoine anois nuair a bhíonn siad sa tóir ar théarma Gaeilge.

Bíonn gá le téarmaí nua i gcónaí agus an saol ag athrú agus coincheapa nua ag teacht chun cinn an t-am ar fad. Le blianta beaga anuas rinne foireann Fiontar taighde ar théarmaí spóirt agus téarmaí ealaíon don Ghaeilge agus beidh muid ag tosú go luath ar bhailiúchán nua téarmaí teicneolaíochta faisnéise.  Tá teacht ar chuid de na téarmaí spóirt ar www.focal.ie cheana agus beifear ag cur leo go luath.

An cur chuige a bhíonn i gceist le bailiúchán téarmaí a chruthú ná taighde a dhéanamh chun na coincheapa is tábhachtaí i ngach réimse a aimsiú, na téarmaí Béarla agus Gaeilge a thugtar ar na coincheapa sin a bhailiú, agus i gcásanna nuair nach bhfuil téarma Gaeilge ann cheana, ceann nua a mholadh. Ansin pléann grúpa saineolaithe na téarmaí nua agus, ar deireadh,  cuirtear iad chuig an gCoiste Téarmaíochta le faomhadh a fháil sula bhfoilsítear ar www.focal.ie iad.

Cé go mbíonn diantaighde i gceist chun bailiúchán tearmaí a chur le chéile bíonn sé an-suimiúil mar faigheann an taighdeoir deis eolas a chur ar choincheapa nua. Agus an taighde spóirt ar bun againn in Fiontar, d’fhoghlaim muid faoi an-chuid cluichí nár thuig muid go rómhaith roimhe sin, mar shampla an daorchluiche, an tsléibhteoireacht agus na cluichí geimhridh. Chomh maith leis sin, bhí deis againn bualadh le daoine spéisiúla agus foghlaim uathu. Thug a lán craoltóirí, tráchtairí agus imreoirí spóirt lámh chúnta dúinn le linn an tionscadail, an tráchtaire aitheanta Mícheál Ó Muircheartaigh ina measc.

Má chuireann tú féin suim sa téarmaíocht, gheobhaidh tú blaiseadh di má roghnaíonn tú ceann de bhunchéimeanna Fiontar. Tá an modúl Téarmeolaíocht ar chlár na tríú bliana den BA Gnó & Gaeilge agus an BA Gaeilge & Iriseoireacht.  Mar chuid den chúrsa bíonn deis ag gach mac léinn tabhairt faoi thionscnamh téarmaíochta agus téarmaí nua Gaeilge a mholadh.

Fiontar

Dr. Gearóid Ó Cleircín,
Léachtóir, Fiontar DCU

 

 

Posted in Blaganna ón Foireann Acadúil | Leave a comment

Taithí Oibre

Bíonn deis ag gach mac léinn a fhreastalaíonn ar bhunchéimeanna Fiontar tabhairt faoi thréimhse taithí oibre. In DCU glaoitear INTRA  ar an tréimhse seo. An rud is brí le INTRA ná “Integrated Training”. Tugann INTRA deis don mhac léinn an taithí atá bailithe aige/aici sna cúrsaí a chleachtadh sa láthair oibre. Ceann de na buntáistí is mó atá ag an taithí oibre seo ná gur féidir leis an mac léinn é/í féin a chruthú mar fhostaí poitéinsiúil. De réir an taighde atá déanta ag an oifig INTRA in DCU, faigheann an-chuid mac léinn a dhéanann INTRA tairiscint oibre ón bhfostóir.

Faoi láthair tá mic léinn sa dara bliain ar an gcúrsa BA Gnó agus Gaeilge agus sa tríú bliain ar an gcúrsa BA Gaeilge agus Iriseoireacht á n-ullmhú féin chun dul amach ar thaithí oibre. An bhliain seo caite d’oibrigh mic léinn Fiontar leis na comhlachtaí agus na heagrais seo a leanas:

Bhí mic léinn Fiontar ag obair mar bhaill foirne sna heagraíochtaí ar thograí faoi leith agus d’éirigh leo taithí fhiúntach a ghnóthú i réimsí a raibh spéis faoi leith acu iontu. Chuir Kate Lynam-Jones, mac léinn sa bhliain dheireanach den chéim BA Gnó agus Gaeilge síos ar a taithí INTRA:

An taithí is fearr de mo shaol. Tugann an intéirneacht léargas ar an saol oibre, deis den scoth atá ann. Osclaíonn sé nasc le go leor daoine a d’fhéadfadh cabhrú leat i ndiaidh do chéime. Is bealach éagsúil é le foghlaim agus an teoiric a chleachtadh go réalaíoch.

BA Gnó agus Gaeilge

Kate Lynam-Jones atá sa bhliaini deireadh don BA Gnó agus Gaeilge

Creideann léachtóirí Fiontar go gcuireann INTRA go mór le féinmhuinín, le haibíocht, agus le scileanna idirphearsanta na mac léinn. Sula dtéann mic léinn Fiontar amach ar INTRA tugtar an-tacaíocht dóibh intéirneacht a fháil. Oibrítear go dlúth leo le CV agus le litir iarratais mhealltach agus ghairmiúil a ullmhú. Chomh maith leis sin tugann na mic léinn faoi bhréag-agallamh agus faigheann siad aiseolas aonarach ar an agallamh seo. Cuidíonn an     t-ullmhúchán seo ar fad leo na buanna agus scileanna atá acu féin a chur i láthair go proifisiúnta. Tá sé mar aidhm ag an modúl seo go n-éireoidh leis na mic léinn taithí oibre den scoth a bhaint amach. Nasctha leis sin fosta tá béim faoi leith ar fhéinmhuinín na mac léinn a fhás agus baintear leas as acmhainní éagsúla teagaisc leis an aidhm seo a chur i gcrích.

Is sampla iontach é an físeán seo, áit a gcuireann An Siceolaí Amy Cuddy síos ar mhodh oibre a chuidíonn le daoine an fhéinmhuinín a threisiú trí mhionathraithe a chur i bhfeidhm ar a gcomharthaíocht choirp:

Má tá spéis ag éinne tuilleadh eolais a fháil maidir le INTRA in Fiontar, déan teagmháil le mairead.nicgiollamhichil@dcu.ie.

Fionitar

Dr Mairéad Nic Giolla Mhichíl, Déan Comhlach Teagaisc agus Foghlama, Dámh na nDaonnachtaí agus na n-Eolaíochtaí Sóisialta

 

Posted in Blaganna ón Foireann Acadúil, Taithí Oibre | Leave a comment

Suíomh nua dúchas.ie seolta ag Fiontar

Sheol Fiontar an suíomh nua dúchas.ie le déanaí. Is féidir nasc chuige a aimsiú ar “Bharra Fiontar”, an babhtálaí suíomhanna os cionn ainm.ie, logainm.ie, agus focal.ie, suíomhanna eile a d’fhorbair Fiontar.  Comhthionscadal idir Fiontar (DCU), agus Cnuasach Bhéaloideas Éireann (UCD) is ea dúchas.ie chun bailiúcháin Chnuasach Bhéaloideas Éireann (CBÉ) a dhigitiú agus a fhoilsiú ar líne.

duchas.ie

Leathanach baile dúchas.ie

Sheol Donnchadh Mac Fhionnlaoich, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tionscadal ar 17 Nollaig 2013. Cuireadh an chéad leagan den suíomh ar fáil don phobal an lá céanna.

Ceann de na cnuasaigh bhéaloidis is mó ar domhan is ea CBÉ, a chuimsíonn bailiúcháin lámhscríbhinní, taifead téacs (e.g. bailiúchán sloinnte), taifead fuaime, grianghraf, agus ábhar físe. Tá c. 80,000 leathanach lámhscríbhinní scanta agus ar fáil ar dúchas.ie cheana féin, agus cuirfear ábhar nua ar fáil de réir a chéile.

Is féidir an t-ábhar a bhrabhsáil ar an suíomh faoi láthair, agus cuirfear áiseanna cuardaigh leis an suíomh i gcaitheamh 2014. Beidh bealaí ann le cuardaigh a dhéanamh de réir daoine (bailitheoirí, faisnéiseoirí), de réir topaicí, agus de réir áiteanna. Tá sé i gceist againn áis chuardaigh ghinearálta téacs a chur ar fáil freisin.

Tá an obair forbartha ar an suíomh agus ar na córais taobh thiar den suíomh á déanamh ag Fiontar, agus tá na córais seo á n-óstáil ag ISS DCU. Tá baill foirne de chuid Fiontar páirteach i mbainistiú an tionscadail, agus in innéacsú an ábhair dhigitithe.

Cuirtear mír éigin ábhartha i mbosca dar teideal “Rogha na Seachtaine” ar leathanach baile an tsuímh gach seachtain. Tá an scéal “Saint Brigid’s Crosses” as Bailiúchán na Scol roghnaithe an tseachtain seo:

duchas.ie

Pictiúr den scéal ‘Saint Brigid’s Crosses’ as Bailiúchán na Scol

Is féidir an tionscadal a leanúint ar Facebook, Twitter , agus Google+ mar a gcuirfear scéalta nuachta agus naisc chuig míreanna beáloidis spéisiúla go tráthrialta.

Brian Ó Raghallaigh

Léachtóir, Fiontar, DCU

Posted in Suíomh nua dúchas.ie | Leave a comment