Máistreacht thairbheach do mhúinteoirí atá ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh

Déanann Neasa Ní Chonghaile, múinteoir meánscoile a mhúineann na hábhair Ceol agus Gaeilge cur síos faoin MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais a bhain sí amach i 2015, máistreacht pháirtaimseartha atá ar siúl i Fiontar, DCU

MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais
Neasa Ní Chonghaile i mbun ranga

Is múinteoir meánscoile mé leis na hábhair Ceol agus Gaeilge. Trí mo chuid laethanta sa choláiste, bhí spéis ollmhór i dTeicneolaíocht an Eolais agam i gcónaí agus bhain mé fíorthaitneamh as na modúil a dhírigh ar an Teicneolaíocht.

Bhí mé trí bliana ag múineadh i meánscoil i lár na tíre nuair a bheartaigh mé sos gairme a thógáil agus thug mé mo thriail ar an Astráil. Aisteach go leor, is san Astráil a chuala mé trácht ar an gclár MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais. Chuala mé faoi bhuntáistí an chúrsa agus an réimse leathan modúl a clúdaíodh ar an gcúrsa. Rinne mé roinnt fiosrúchán le hoifig Fiontar, DCU agus bhíodar an-chuidiúil liom. Bhí éileamh ar an gcúrsa i measc múinteoirí mar chuir sé feabhas ar a gcuid scileanna IT agus scileanna bainistíochta. Mheall an pointe seo mé chun an fhírinne a rá. Theastaigh uaim forbairt a dhéanamh ar mo chuid scileanna IT mar go raibh mé ag cur béim mhór ar an Teicneolaíocht i mo chuid theagaisc. Cinnte, ba bhuntáiste é an cúrsa a bheith curtha ar fáil trí Ghaeilge agus buntáiste eile go raibh tú ag díriú ar an nGnó freisin. Is beag cur amach a bhí agam ar chúrsaí Gnó mar is leibhéal an Teastais Shóisearaigh a bhí bainte amach agam san ábhar seo. Mar sin, bheinn ag cur le mo scileanna bainistíochta, scileanna atá fíorthábhachtach do lucht bainistíochta scoile. Rud eile a mheall mé ná go raibh Fiontar, DCU ag tairiscint scoláireacht do scoláirí a bhain amach ardmharcanna i mbliain a haon. An t-aon amhras a bhí orm ná an t-ualach oibre a bheadh i gceist leis an gcúrsa ó thaobh measúnuithe. Bhí struchtúr an chúrsa dearadh sa chaoi is go mbeadh deis ag mic léinn na measúnuithe a chomhlíonadh ag deireadh gach seimeastair. Ní raibh scrúduithe foirmeálta i gceist leis an MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais agus ba chúrsa dhá bhliain a bhí i gceist leis.

MSc i nGnó & i dTeicneolaiocht an Eolais
Léacht teicneolaíocht ar an MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais

Le mo thaighde déanta, bheartaigh mé iarratas a dhéanamh ar an gcúrsa tríd an gcóras CAO ón Astráil. D’fhill mé ar Éirinn agus mo phost i lár na tíre i mí Lúnasa agus cuireadh tús leis an gcúrsa i nDeireadh Fómhair. Bhí sé áisiúil go leor an cúrsa agus post lánaimseartha a dhéanamh ag an am céanna mar is cúig nó sé de Shathairn a bhíomar ar champas i DCU ó 10-4. Laethanta sách fada ach fuaireamar an-chuid oibre déanta le linn na tréimhse seo. I mbliain a haon rinneamar na modúil Margaíocht, Bainistíocht Straitéiseach, na hIlmheáin, Líonraí agus Ríomhthráchtáil. Sa chás nach raibh a dhóthain ama sna ranganna, chuir roinnt léachtóirí léachtaí ar líne ar fáil agus bhí an-tairbhe leo siúd. Bhí ualach oibre níos troime i gceist le roinnt modúl thar a chéile ó thaobh breis léitheoireachta de ach chuir sé seo go mór lenár dtaighde agus na measúnachtaí a bhí idir lámha. Bhain mé féin tairbhe ar leith as an modúl Margaíocht leis an Dr Emer Ní Bhrádaigh agus na hIlmheáin le Dáire McManus mar go raibh siad praiticiúil agus réadúil. Sa Mhargaíocht, d’fhéachamar ar straitéisí margaíochta agus ag deireadh an mhodúil, bhíomar in ann cás-staidéar a dhéanamh ar eagraíochtaí Gaeilge agus na modhanna margaíochta a mbaintear úsáid astu chun custaiméirí a mhealladh nó chun táirge/seirbhís a dhíol. Bhí sé suimiúil na straitéisí seo a chur i gcomhthéacs scoileanna agus iad ag déanamh margaíochta chun daltaí a mhealladh. Is modúl an-fhiúntach atá anseo do bhainisteoirí scoile. Bhí tasc gníomhach i gceist leis na hIlmheáin áit a raibh ar gach mac léinn físeán gearr a chur le chéile ag úsáid na teicnicí físeacha. Chuir Fiontar, DCU an trealamh taifeadta ar fáil dúinn agus bhí an-spraoi agam ag úsáid an cheamara GoPro don chéad uair. Bhí an modúl seo fiúntach do mhúinteoirí chun tionscadal físeach a dhéanamh ar scéal, dán, sraith pictiúr nó dráma.

I mbliain a dó, díríodh ar na modúil Ceannaireacht, Bainistíocht Acmhainní Daonna, Bunachar Sonraí & Bainistiú Acmhainní Digiteacha, Bainistíocht Tionscadal, Airgeadas agus Scairbhileoga agus Modhanna Taighde. D’fhoghlaim mé scileanna tairbheacha i gCeannaireacht leis an Dr Peadar Ó Flatharta ó thaobh na stíleanna éagsúla ceannaireachta a nglacann ceannairí, bainisteoirí nó fiú príomhoidí leo. Bhí tasc teagmhálach i gceist leis an modúl Bainistíocht Tionscadal faoi stiúir an Dr Emer Ní Bhrádaigh. Sa chomhthéacs praiticiúil seo, chuaigh mic léinn i dtaithí ar bhogearra Microsoft Project le tionscadal pearsanta a chur i gcrích. Mar mhúinteoir a bhíonn ag eagrú mórán imeachtaí i gcomhthéacs na scoile, bhain mé úsáid as na scileanna a ghnóthaigh mé sa mhodúl seo chun Seachtain na Gaeilge a reáchtáil sa scoil agus taithí den scoth a bhí ann. Bíonn taithí ag gach múinteoir ar acmhainní digiteacha a chruthú nó a úsáid, agus mar sin, bhain mé go leor ón modúl Bunachar Sonraí & Bainistiú Acmhainní Digiteacha leis an Dr Mairéad Nic Giolla Mhichíl. Bheartaigh mé mo thráchtas a dhíriú ar an réimse seo agus bhí an t-ádh liom Mairéad a bheith agam mar stiúrthóir tráchtais. Roinn sí a cuid saineolais agus am go flaithiúil mar stiúrthóir. Faoi stiúir agus treoir an Dr Mairéad Nic Giolla Mhichíl, scríobh mé tráchtas ar thionchar Acmhainní Oscailte Oideachais ar chleachtas comhroinnte múinteoirí Gaeilge Iar-Bhunscoile. Bhí brú níos mó ar mhic léinn sa bhliain seo ach go háirithe, mar go raibh tráchtas le scríobh roimh dheireadh mhí Lúnasa. Chomh maith leis sin, bhí níos mó measúnuithe le comhlíonadh ach b’fhiú go mór an infheistíocht. D’éirigh liom post nua a fháil i scoil a bhfuil an teicneolaíocht go mór chun cinn inti agus táim cinnte gur chabhraigh an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais agus mo thráchtas liom é seo a bhaint amach.

MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais
Neasa ag fáil bronnadh céim i DCU leis an Dr. Peadar Ó Flatharta

Chríochnaigh Neasa an MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais (DC627) i 2015, máistreacht pháirtaimseartha a rítear i Fiontar, DCU. Is féidir iarrataisí a dhéanamh anois ar www.pac.ie ag úsáid an chód DC627. Le breis eolais a fháil faoin mháistreacht seo nó eolas faoina scoláireachtaí atá ar fáil déan teagmháil linn ar 01 7005614 nó fiontar@dcu.ie

Déan dul chun cinn i do ghairm le hiarchéim ó Fiontar, DCU

Tar éis dom an Ardteist a chur i gcrích, bheartaigh mé dul go hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, agus tabhairt faoi BA Idirnáisiúnta sa nGaeilge agus sa bhFraincis. Díreach ina dhiaidh sin, rinne mé MA sa Nua-Ghaeilge agus táimse ag obair in earnáil na Gaeilge ó shin i leith. Cúpla bliain ó shin nuair a bhí athrú poist uaim bhí mé ag déanamh taighde maidir leis na féidearthachtaí éagsúla a bhí ar fáil dom. Cé go raibh taithí cuibheasach leathan agam bheith ag plé leis an nGaeilge i gcomhthéacsanna éagsúla (eagarthóireacht, taighde, teagasc agus obair óige), mheas mé go raibh bearnaí áirithe ag baint le mo réimsí saineolais agus dá mbeadh aon ghanntanas post san earnáil amach anseo go bhféadfainnse bheith i bponc. Thosaigh mé ag breathnú ar chúrsaí páirtaimseartha éagsúla agus sa deireadh chreid mé go mbeadh an MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais in Fiontar, DCU ina chabhair ollmhór dom dá mbeinnse ag iarraidh dul chun cinn gairme a dhéanamh. Anuas air sin, tá an-suim agam i gcúrsaí margaíochta agus ilmheán, agus sheas an dá mhodúl sin amach ach go háirithe dom.

 

pic2

Sílim go bhfuil an-tábhacht ag baint leis an margaíocht agus na hilmheáin do réimse leathan jabanna i láthair na huaire – in earnáil na Gaeilge agus taobh amuigh di araon. Feictear dom gur buntáiste mór don fhostaí é bheith inniúil sna réimsí seo. Bhain mé an-tairbhe agus taitneamh as an dá mhodúl úd agus bainimse úsáid as roinnt mhaith den eolas teoiriciúil agus praiticiúil a bhfuair mé le linn na léachtaí sa bpost reatha atá agam. Bímse ag plé le ceardlanna margaíochta a chur ar fáil do stiúrthóirí naíonra agus is mise atá freagrach as na cuntais meán sóisialta atá ag Gaelscoileanna Teo.

Tá sé de bhua ag an gcúrsa MSc i Gnó & i dTeicneolaíocht an Eolais go bhfaightear blaiseadh ar go leor ábhar éagsúil agus más suim leat aon cheann faoi leith gur féidir tuilleadh taighde a dhéanamh ann nó díriú air mar ábhar tráchtais ag deireadh na bliana. Ní heol dom aon chúrsa eile atá comhchosúil leis agus atá ar fáil go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Toisc gur cúrsa páirtaimseartha é bíonn an mac léinn ábalta leanúint ar aghaidh ag obair go lánaimseartha freisin. Ní fhéadfainn féin an cúrsa a dhéanamh murach é sin agus cé go raibh sé dúshlánach bheith iomlán tiomanta don dá rud i gcónaí b’fhiú go mór an infheistíocht sa deireadh. Bíonn meascán maith modhanna teagaisc i bhfeidhm le linn an chúrsa freisin – obair ghrúpa, obair aonair, seimineáir gréasáin agus roinnt tionscadal. Anuas ar na saineolas a fhaightear sna léachtaí, sealbhaítear roinnt scileanna breise eile atá an-úsáideach don suíomh proifisiúnta agus a bhféadfadh bheith an-tarraingteach don bhfostóir. Sampla amháin de seo, ná tionscadal a chuir muid i gcrích faoi stiúir an Dr Emer Ní Bhrádaigh don mhodúl bainistíochta tionscadail. Bhí ar chuile mhac léinn tabhairt faoi tionscadal neamhspleách tiomsaithe airgid do charthanacht dá rogha féin. Taithí den scoth a bhí ann ag cur an saineolais theoiriciúil, a roinn Emer go flaithiúil agus go fíorshainiúil sna ranganna, i bhfeidhm i gcomhthéacs praiticiúil. Bhain muid úsáid as bogearra Microsoft Project agus táimse cinnte go ndeachaigh an tionscadal seo go mór chun leasa chuile mhac léinn sa rang.

pic1

Is oifigeach forbartha le Gaelscoileanna Teo. í Ciara Ní Bhroin. Chríochnaigh Ciara an dioplóma iarchéime ar an  MSc i nGnó & i dTeicneolaíocht an Eolais le Fiontar, DCU, ag deireadh 2015. Le breis eolais a fháil faoin iarchéim seo maraon le scoláireachtaí atá ar fáil déan teagmhail linn ag fiontar@dcu.ie nó 01 700 5614.

Gníomhaíochtaí Spóirt do mhic léinn i DCU

Le Niall Mac Fheorais, mac léinn ar an BA Gnó agus Gaeilge, Fiontar, DCU

Niall-Bermingham (1)

Is mise Niall Mac Fheorais, táim 20 bliain d’aois agus faoi láthair táim ag déanamh staidéir ar an gcúrsa, BA Gnó agus Gaeilge anseo le Fiontar, DCU. Tá an-suim agam in achan spórt go háirithe an rugbaí. Táim mar bhall den chumann rugbaí anseo in DCU. Táim ag imirt rugbaí ó aois an-óg le mo chlub áitiúil, Contae Cheatharlach ach chomh maith leis sin imrím leis an bhfoireann anseo i DCU. Is iontach an rud rugbaí a imirt leis an gcoláiste ach an rud is fearr faoi ná, ag bualadh le daoine nua agus ag cruthú cairdis leo.

An rud is mó a d’fhoghlaim mise ón am a thosaigh mé anseo i DCU ná nach áit é an coláiste gurb é an staidéar an t-aon rud a bhíonn ar siúl. Sea, tá sé fíorthábhachtach, ach tá liosta an-fhada de rudaí gur féidir leat a dhéanamh taobh amuigh den rang chomh maith. Tá club nó cumann do gach uile dhuine.

Nuair a thosaigh mé sa choláiste, theastaigh uaim spórt nua a imirt, chun píosa craic a bheith agam agus ar deireadh, roghnaigh mé friosbaí. Ba shlí iontach é bualadh le daoine, dul amach san aer fuar agus chomh maith leis sin píosa craic a bhí ann.

Molaim do gach duine a bheith mar bhall de chlub nó cumann éigin. Mar atá ráite agam cheana is slí iontach é bualadh le daoine agus chomh maith leis sin tá sé deas triail a bhaint as rud éigin nua.

 

Cumainn agus Clubanna do mhic léinn i DCU

Le Caoimhe Ní Chathail, Mac Léinn ar an BA Gaeilge agus Iriseoireacht, Bliain 2, Fiontar, DCU

10406937_897768576908949_3256761756464549262_n

Bainim taitneamh mór as mo chúrsa BA Gaeilge agus Iriseoireacht. Tá mé anois sa dara bliain agus is aoibhinn liom Fiontar, DCU, ní amháin mar gheall ar an chúrsa iontach atá idir lámha agam ach mar gheall ar an bhéim atá á cur acu ar rannpháirtíocht i gcumainn agus i gclubanna anseo.

Is duine mé a bhaineann sult ollmhór as a bheith páirteach in achan rud. Na hábhair spéise is mó atá agam ná na meáin chumarsáide, an drámaíocht agus an Ghaeilge. Beireann DCU deiseanna iontacha domsa ina dtaobh.

Tá an t-ádh orainn anseo go bhfuil ‘Media Production Society’ fíor-phroifisiúnta againn. Tá sé ina chuidiú ríthábhachtach dúinne go háirithe atá ag déanamh staidéir ar na meáin. Cé go bhfuil gnéithe praiticiúla ag baint lenár ranganna, is mó an tairbhe cleachtadh a fháil le trealamh agus le saghsanna éagsúla meán trí MPS.

10429379_901959156489891_7732219116358674698_n (1)

Glacaim féin páirt mhór in DCUfm agus is é sin an rud is mó a mbainim taitneamh as achan seachtain. Thosaigh mé an chéad bhliain le seó Gaeilge darb ainm NAASA i gcuideachta cuid de mo chairde úra agus ba mhór an taitneamh a bhain mé as. Faoi láthair, tá dhá sheó agam ar an stáisiún ‘Music Mo Chairde’ agus ‘Starróga na Seachtaine’, bím ag léamh ceannlínte spóirt agus nuachta agus tá mé i mo chomhfhreagraí peile do sheó spóirt DCUfm ‘Action Replay’. Is deis iontach é DCUfm taithí a fháil ar threalamh proifisiúnta agus conas do sheó féin a reáchtáil. Bhí baint agam le giota beag staire le gairid fosta mar láithreoir ar an chéad ‘SRA Chart Show’ in Éirinn, a bhí á chraoladh beo chuig stáisiúin raidió ar fud na Breataine. Tá DCUfm ina chuidiú mór dom agus mé ag iarraidh a bheith i mo láithreoir raidió amach anseo.

1503390_835772853148660_3431126989193032675_n

Is gné eile de MPS é DCUtv. An imeacht is mó a bhíonn ar siúl acu achan bhliain ná ‘The 24 Hour Broadcast’, sin ceithre uair is fiche de theilifís bheo craolta ó fhoirgneamh an Henry Grattan. Bhí an t-ádh orm i mbliana an deis a fháil a bheith mar láithreoir air agus ba iad sin an dá lá ab fhearr a chaith mé riamh. Níl tada níos fearr ná a bheith i measc do chairde, ag craoladh cuid de na seónna is seafóideacha a fhad agus a bhailíonn tú na mílte euro ar son carthanas.

10610890_10204232263581126_6706933243097489807_n

Tá Cumann Iriseoireachta againn in DCU chomh maith agus an fhreagracht is mó atá orthu ná nuachtán na hollscoile a reáchtáil. Tá mé féin mar Eagarthóir Gaeilge na bliana seo agus is taithí ríthábhachtach é agus mé ag iarraidh a bheith mar iriseoir amach anseo. Beireann Roinn Ghaeilge ‘The College View’ an deis do mhic léinn a gcuid alt a bheith curtha i gcló.

I mbliana suím mar Oifigeach Urraíochta ar choiste an Chumainn Drámaíochta. Ó thús na chéad bhliana, tá páirt glactha agam i mbeagnach deich seó leis an chumann. Bhí mé ag aisteoireacht, ag canadh agus ag damhsa le leithéidí an ‘panto’, ‘Cabaret’ agus ‘Stars In Your Eyes’. Bhuail mé le mo chairde is fearr agus muid ag cleachtadh do na seónna éagsúla. Bhí mé mar léiritheoir agus mar stiúrthóir ar roinnt seónna fosta agus ag an bhomaite tá mé ag ullmhú léiriú de ‘The Cripple of Inishmaan’ as Gaeilge i gcomhair Sheachtain na Gaeilge. B’fhiú a bheith páirteach sa Chumann Drámaíochta má tá suim dá laghad agat i gcuid ar bith den drámaíocht, ó aisteoireacht go smideadh go dearadh seit.

1012857_10201852913898871_1680557569_n

Ní hé an coiste drámaíochta amháin a shuím air, ach tá mé i mo Leas-Chathaoirleach agus Oifigeach Caidrimh Poiblí don Chumann Gaelach fosta. Tá Cumann Gaelach na hollscoile ag fás agus ag forbairt i gcónaí agus tá muid ag súil go mór le Seachtain na Gaeilge i mbliana. Tá neart imeachtaí socraithe againn mar shampla craolachán de chuid Raidió na Life i gcroílár an choláiste, céilí agus mórshiúl Lá Fhéile Phádraig. Bíonn turas chuig an Oireachtas againn gach bliain agus bíonn sé mar bhuaicphointe dom féin bualadh leis na céadta mac léinn eile ann agus deireadh seachtaine den scoth a chaitheamh ina measc.

10592682_10203784057896264_2768091144227432687_n

Ní thiocfadh liom mo shaol a shamhlú ar an ollscoil gan na cumainn éagsúla seo. Ní bheadh taithí chomh leathan agus chomh taitneamhach agam gan an t-am ar fad a chaithim leo. Mholfainn do dhuine ar bith teacht go Fiontar, DCU, ní amháin dár gcúrsaí iontacha ach ar son saol na gcumann.

Deireadh ré, tús ré.

Le Ronan Ó Dálaigh, Iar mhac léinn BA Gnó agus Gaeilge, Fiontar DCU

Ronan Ó ~Dálaigh
Ronan Ó Dálaigh ag fáil bonn an tSeansailéara ag bronnadh na gcéimeann 2014

Tar éis ceithre bliana a chaitheamh le Fiontar, DCU. Ceithre bliana mar chuid de phobal. Ceithre bliana lán d’fhoghlaim, d’fhorbairt phearsanta, de chraic agus chairdeas. Bronnadh céim orm. BA Gnó agus Gaeilge. Ba mhór an ócáid é, go háirithe toisc gur bronnadh Bonn an tSeansailéara orm. Ach thar aon ní eile, smaoiním ar an tionchar a d’imir DCU orm.

Ronan Ó Dálaigh

Ní hamháin go bhfuil tuairimí éagsúla agam ar an saol agus ar an tsochaí ach tá tuairimí éagsúla agam orm féin, mo chuid luachanna agus spriocanna. Anuas air sin tá an domhan mórthimpeall orm athraithe go mór: bhí deis agam páirt a ghlacadh i mbunú club CLG Na Gaeil Óga agus dá bhrí sin tá saol sóisialta éagsúil agam. Bhunaigh mé mo chuideachta féin www.sedco.ie (maith dom an mhargaíocht), a chiallaíonn go bhfuil mo shlí bheatha bunaithe ar m’eispéireas in DCU.

Is cinnte nach mbeidh faic de sin tarlaithe murach DCU. Fiafraím díom féin, cad is cúis leis an tionchar seo? Conas go bhfeadfadh ollscoil a leithéid de thionchar a imirt ar dhuine!? Feictear dom go bhfuil pobal den chéad scoth in DCU agus gurb é sin an tionchar is mó. Is iad na cairde, an spraoi, na caidrimh agus na nascanna na rudaí is suntasaí agus is sofheicthe faoin bpobal. Ach faoi bhun an dromchla tá dinimic chumhachtach ag gníomhú. Mar gheall ar an bpobal láidir mothaíonn mic léinn mar chuid de ghrúpa atá cosúil leo agus atá ag guí rath orthu. Dá bhrí sin bíonn siad níos sásta triail a bhaint as rudaí nua, rioscaí a ghlacadh agus dul i mbun aistear foghlamtha. An toradh atá air sin ná féin-fhorbairt. Toisc na n-eispéireas nua, cairde nua, dúshlán nua, díospóireachtaí nua, agus smaointí nua ardaíonn féin-mhuinín na mac léinn. Bíonn féiniúlacht níos daingne acu. Tagann an dinimic seo chun cinn i ngníomhaíochtaí na mac léinn. Tiomsaíonn mic léinn DCU na mílte euro in aghaidh na bliana ar son carthanas, bunaíonn siad cuideachtaí, glacann siad páirt i gcúrsaí polaitíochta agus, mar chuid den dinimic chéanna, bíonn ragús óil agus gníomhaíochtaí diúltacha eile mar nósanna acu. Sin cumhacht an phobail: féiniúlacht duine a stiúradh agus iad ag cur ag gníomhú bunaithe air sin.

Thar na blianta d’éirigh le DCU barr feabhais a bhaint amach ó thaobh dea-phobal a chur chun cinn agus a dhaingniú (den chuid is mó) agus tá mé dóchasach go leanfaidh sé seo ar aghaidh; go gcuirfear tuilleadh béime ar thábhacht na ngníomhaíochtaí seach-churaclaim; nach ligfear le meoin nó polasaí nualiobrálach an ruaig a chur ar an dul chun ar fad agus go rachaidh céatadáin níos airde mac léinn i mbun aistear foghlamtha agus féin-fhorbartha. Gabhaim buíochas leo siúd a leag síos an chreatlach os mo chomhair agus táim bródúil as a ndearna mé chun a lorg a leanúint.

Bronnadh na gCéimeanna Fiontar DCU

Ábhar nua trí Ghaeilge

Le Jennifer Purcell, Mac Léinn BA Gnó & Gaeilge, Bliain 1, Fiontar, DCU

BA Gnó & Gaeilge
Jennifer Purcell, Mac Léinn Bliain 1 ar an BA Gnó & Gaeilge

Nuair a chloiseann go leor daoine go bhfuil mé ag déanamh an BA Gnó agus Gaeilge is léir óna n-aghaidh go mbíonn an-mhearbhall orthu. Ní fhéadfadh an chuid is mó mac léinn iad féin a shamhlú ag déanamh staidéir ar aon chúrsa trí Ghaeilge. Sa lá atá inniu ann fágann an chuid is mó daoine an Ghaeilge ina ndiaidh nuair a chríochnaíonn siad scrúduithe na hArdteiste ag tús mí Meitheamh. Ach dom féin, bhí an-spéis agam leanúint ar aghaidh ag labhairt agus foghlaim trí Ghaeilge, ár dteanga dhúchais. Páirt mhór de mo shaol is ea an Ghaeilge agus beidh i gcónaí.

I dtús báire ní raibh mé riamh cinnte go mbeinn inann mé féin a chur in oiriúint do gach rud a fhoghlaim trí Ghaeilge, go háirithe na modúil deacra ar an gcúrsa, mar shampla eacnamaíocht. Is athrú mór é ag foghlaim na n-ábhair nua seo agus ag an am céanna ag iarraidh a dhéanamh cinnte go dtuigim an Ghaeilge go hiomlán. D’éirigh sé níos éasca tar éis roinnt seachtainí. Táim i mo chúigiú seachtain ag déanamh an BA Gnó agus Gaeilge agus táim ag an bpointe anois nuair a bhím i léachtaí agus déanaim dearmad go bhfuilim fiú ag labhairt teanga eile.

Táim ag baint sult as na modúil éagsúla, tá siad an-shuimiúil, bíonn na modúil Ghaeilge ag cabhrú chun snas a chur ar mo chuid Gaeilge scríofa. Is rang beag go leor é an BA Gnó & Gaeilge, mar gheall ar sin tá sé níos éasca aithne a chur ar gach duine ar an gcúrsa agus bíonn sé i bhfad níos easca caint leis na léachtóirí sa rang.

Go dtí seo tá mé ag baint sult as an gcúrsa i ndáiríre agus as an athrú ó bheith ag foghlaim i mBéarla go bheith ag foghlaim i nGaeilge.

BA Gnó & Gaeilge
Jennifer agus a cairde ag an Freshers Ball, DCU

Táim i mo bhall den Chumann Gaelach anois agus bhí am iontach agam i gClub an Chonartha an tseachtain seo caite ag baint taitnimh as an gcraic agus ceol! Táim ar bís faoi cad atá i ndán dom i mbliana.

 

 

Mo Chéad Seachtain i DCU

Le Cáit Ní Cheallacháin, Mac Léinn Gaeilge & Iriseoireacht, Bliain 1, Fiontar, DCU

Tháinig mé go dtí an ‘Big Smoke’ le níos mó málaí i mo lámha ná ciall i mo cheann. Ní raibh aithne agam ar éinne. Cinnte, bhíos ar bís chun tús a chur leis an ollscoil, ach ag an am céanna, bhí mé thar a bheith buartha. Bhuail mé leis na cailíní i mo sheomra, agus buíochas le Dia, bhí siad go han deas ar fad. Tús maith, leath na hoibre, mar a deirtear.

1896880_10203174673987228_109298897906784543_n

Shiúil mé isteach go dtí an Helix. Ar an mbealach, bhí go leor iar-mhac léinn ann chun fáilte a chur romhainn. Bhí go leor fuinnimh acu, agus chuir siad mé ar mo shuaimhneas. Bhí cuid acu as a meabhair leis an mbeocht! Mar sin, lean mé ar aghaidh, ag iarraidh gach rud a thógáil isteach. Bhí aghaidheanna eile thart timpeall orm, a bhreathnaigh cosúil liomsa, neirbhíseach, agus sceitimíneach. Nuair a tháinig mé isteach, baineadh geit asam! Bhí an halla dochreidte mór. Bhí mic léinn gach áit ag caint agus ag comhrá. Bhí atmaisféar leictreach ann, agus bhí mé ag iarradh cairde nua a dhéanamh.

Thosaigh daoine difriúla ag caint linn, ar nós an Uachtaráin Brian MacCraith, an duine i gceannas ar Aontas na Mac Léinn, Kenneth Browne, na daoine i gceannas ar an tsábháilteacht, Garda, Ronan O’Domhnaill, agus cainteoirí eile, dar ndóigh. Thug siad go léir píosaí eolais difriúla dúinn faoi shaol an mhic léinn, agus an tábhacht a bhaineann leis na cumainn agus clubanna difriúla thart timpeall ar an gcoláiste.

10717785_10203170965654522_577164945_n

An lá dar gcionn, bhuail mé le mo chuid léachtóirí i Fiontar, DCU agus bhí siad go léir go han deas agus fáilteach. Bhí sé soiléir go raibh siad ag súil le heachtraí na bliana atá le teacht. Mhol siad dúinn bheith i láthair, agus mhínigh siad na modúil dhifriúla atá romhainn.

Gach uile lá, bhí rudaí difriúla ar siúl ar nós cluichí agus fiú hiopnóisí. Chuir an hiopnóisí scanradh an domhain orm, cé go raibh mo chairde nua suas ann ag déanamh amadán astu féin. Ar an Déardaoin, bhí scannán ar siúl taobh amuigh, agus bhí gach duine beagnach préachta leis an bhfuacht. Ag an am céanna, bhí sé go han deas bheith le mo chairde ag baint taitnimh as an scannán, agus le mo bhlaincéad thart timpeall orm. Tar éis sin, bhí Neil Delamer ag cur seó i láthair in san Hub. Bhí sé an-ghreannmhar, agus bhí mé beagnach ag caoineadh leis an ngáire.

Is dócha gur taithí den scoth a bhí sa chéad choicís, idir na cairde agus na heachtraí. Bhí sé go huile is go hiomlán difriúil ó aon taithí eile, go háirithe i gcomparáid leis an meánscoil. Taithí den scoth atá ann fós! Cinnte, tá sé deacair bheith i mo chónaí an-fhada ó mo bhaile, ach gach rud san áireamh, is fiú é.

Cait Ní Cheallacháin, Gaeilge & Iriseoireacht, Fiontar, DCU
Cait Ní Cheallacháin, Mac Léinn Gaeilge & Iriseoireacht, Bliain 1, Fiontar, DCU